De Stichting Franciscus Gasthuis Vlietland Groep (SFVG) is een fusie ziekenhuis, welke eerst bestonden uit het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Beide locaties zijn nog altijd operationeel als ziekenhuis. Daarnaast hebben zij een aantal kleine buitenlocaties. In 2016 is het SFVG overgestapt van EZIS van ChipSoft naar HiX 6.0 van Chipsoft. Op dit moment loopt er een traject om te upgraden naar HiX 6.2.

Opdracht 1

Wij hebben ondersteuning geboden aan de taakgroep autorisaties tijdens de implementatie van HiX. Twee verschillende EPD’s worden samengevoegd tot één EPD, het HiX. Verschillen in rechten moesten rechtgetrokken worden, bepalingen van inrichtingen en advisering m.b.t. specifieke gebruikersgroepen. Daarnaast hebben wij het oude EZIS onderhouden, zodat het vaste team meer ruimte had voor de implementatie van HiX. 

Verantwoordelijkheden

Onderhoud oude ZIS, incidentenbeheer, wijzigingen beheer, verzamelen van de juiste gegevens voor invoering gebruikersaccounts, autorisatiebeheer.  

Opdracht 2

VIPP is een project dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd. Het zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt. 1 juli 2018 moeten de eerste twee doelen gereed zijn. Chipsoft past het patiënten portaal aan om te kunnen voldoen aan onder andere doel 1A: inzage patiëntgegevens. Verschillende vraagstukken moesten uitgezocht worden en het portaal diende correct ingericht te worden.  

Verantwoordelijkheden

Vraagstukken uitzoeken en waar nodig adviezen geven. Beheerdocumentatie opleveren m.b.t. de inrichting van het patiënten portaal en meewerken aan de daadwerkelijke inrichting van het portaal om positief de audit te kunnen doorlopen.  

Opdracht 3

Er werd nagedacht over de aanschaf van enkele modules, waaronder de modules CS MDO, CS Consult 2.0 en CS Behandeling. Voor deze modules moest een advies opgeleverd worden over de aanschaf van deze modules, de kosten en de impact daarvan.  

Verantwoordelijkheden

Business case schrijven, uitzoeken werking modules, impactanalyse en advies over haalbaarheid en nut aanschaf van de modules.  

Opdracht 4

Voor het Fransiscus Gasthuis en Vlietland mochten wij het vervolg om de eerste modules van VIPP ook voor ons rekening nemen. Op 31 december 2019 moesten de A2, A3 en B2 doelen gereed zijn. Franciscus Gasthuis en Vlietland hadden ervoor gekozen om zich te concentreren op de modules A2 en B2.  De aangeboden toepassingen door de leverancier moesten getest worden, bevindingen besproken met de leverancier en de onderbouwing voor de audit moest geschreven worden. Daarnaast hebben wij namens het Franciscus de audit bijgewoond en verdedigd.

Verantwoordelijkheden

Testen, communiceren, documentatie ter ondersteuning van de audit schrijven, pre-audit voorbereiden en bijwonen, audit begeleiden. 

Opdracht 5

Binnen het Franciscus Gasthuis en Vlietland liep er een project om verbeteringen aan te brengen rondom de afspraken in het ziekenhuis. Een van deze verbeter voorstellen was het digitaal beschikbaar stellen van de afsprakenbrief. In de afspraakbrief staat soms specifieke informatie voor een afspraak, bijvoorbeeld wanneer er een röntgen onderzoek gedaan moet worden. Deze afspraakbrief is beschikbaar gesteld op het patientenportaal.

Verantwoordelijkheden

Inrichten HiX, inrichtingen portaal, testen, in kaart brengen bestaande afsprakenbrief, in kaart brengen specifieke informatie per behandeling. 

Opdracht 6

Begin 2020 is er een start gemaakt met de upgrade naar HiX 6.2. In dit traject hebben wij op verschillende onderdelen mogen ondersteunen. Hierbij zijn de voornaamste onderdelen consult 2.0, MDO en resourceplanning geweest. 

Verantwoordelijkheden

Inrichten HiX, testen, contact leveranciers, wensen in kaart brengen gebruikers.